Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
Työpajankatu 13 B
00580 Helsinki
Puh: 09 4763 0300

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Merja Sjöblom
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Työpajankatu 13 B, 00580 Helsinki
Puh. 09 4763 0300
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tieke.fi

3. Rekisterin nimi

Tiviittori

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Järjestelmään kerättyjä tietoja käytetään henkilökohtaisten ja ryhmäkohtaisten tulosraporttien materiaalina sekä erilaisten, yleistä osaamistasoa kuvaavien selvitysten ja dokumenttien aineistona. Henkilö saa tiedon omasta osaamistasostaan suoritettuaan palvelussa henkilökohtaisen tieto- ja viestintätekniikan taitojen testauksen.

TIEKE käyttää rekisterissä olevaa tietoa myös palvelun kehittämiseen sekä käytettävyyden selvittämiseen ja parantamiseen. Tietoja käsitellään siten, etteivät yksittäisen testauksen suorittaneen henkilön tiedot erotu analysoidusta aineistosta.

Henkilötietoja voidaan käyttää palvelun ja käyttäjän välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon.

5. Rekisterin tietosisällöt

Rekisteröitymistiedoissa pakollisiksi merkityt tiedot on tässä merkitty tähdellä *

Organisaatiotilaajan ja vastuuhenkilön tiedot:

 • Sukunimi (organisaatiotilaajan ja vastuuhenkilön sukunimi) *
 • Etunimi (organisaatiotilaajan ja vastuuhenkilön etunimi) *
 • Puhelinnumero (organisaatiotilaajan ja vastuuhenkilön puhelinnumero) *
 • Sähköposti (organisaatiotilaajan ja vastuuhenkilön sähköpostiosoite) *
 • Salasana (organisaatiotilaajan ja vastuuhenkilön salasana) *

Varahenkilön tiedot:

 • Sukunimi (varahenkilön sukunimi)
 • Etunimi (varahenkilön etunimi)
 • Puhelinnumero (varahenkilön puhelinnumero)
 • Sähköposti (varahenkilön sähköpostiosoite)

Yksityistilaajan ja/tai testin tekijän eli testattavan tiedot

 • Sukunimi (yksityistilaajan ja/tai testin tekijän sukunimi) *
 • Etunimi (yksityistilaajan ja/tai testin tekijän etunimi) *
 • Puhelinnumero (yksityistilaajan ja/tai testin tekijän puhelinnumero)
 • Sähköpostiosoite (yksityistilaajan ja/tai testin tekijän sähköpostiosoite) * Salasana (yksityistilaajan ja/tai testin tekijän salasana) *
 • Taustatiedot, kuten syntymävuosi, sukupuoli, koulutus jne. (yksityistilaajan ja/tai testin tekijän taustatiedot)

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään henkilöltä itseltään. Tiedot tallentuvat rekisteriin, kun henkilö kirjautuu palvelun käyttäjäksi ja kun hän vastaa testissä esitettyihin kysymyksiin tai palautekyselyyn.

Kun Tiviittoria käytetään oppilaitoksissa alle 16-vuotiaiden kanssa, oppilaitos huolehtii siitä, että alaikäisen henkilön henkilötietojen käsittelylle ja luovuttamiselle on olemassa laillinen käsittelyperuste, ja kiinnittää huomiota käsittelyn lainmukaisuuteen. Oppilaitoksen tulee vastaavasti erityisesti huolehtia asianmukaisesta informoinnista silloin, kun rekisteröity on alaikäinen.

7. Tietojen säilytys

Rekisteröityjen tiedot säilytetään rekisterissä, jotta rekisteröity voi käyttää saamiaan testausten tuloksia milloin tahansa.

8. Tietojen käsittely, luovutus ja siirto

Toimivaltaisille viranomaisille tietoja voidaan luovuttaa tietosuoja-asetuksen rajoissa. Muutoin TIEKE ei luovuta henkilöiden tietoja kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn antamaa lupaa.

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti Euroopan unioin tai Euroopan talousalueen sisäpuolella. TIEKE voi käyttää osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella tietojen käsittelytehtävien teknisessä tai operatiivisessa toteuttamisessa alihankkijoita.

Mikäli henkilötietoja käsitellään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, TIEKE huolehtii siitä, että sille on lainmukainen peruste.

9. Rekisterin suojaus

Rekisteritiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteri sijaitsee Webropol Oy:n palvelimilla. Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus, joka on teknisesti suojattu salasanalla. Henkilökohtaisen käyttäjäntunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisäänkirjautumiset. Jokaiselle käyttäjälle on määritelty oma käyttöoikeustaso, mikä varmennetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Testin tekijän lisäksi hänen tietoihinsa pääsee tilaajaorganisaation edustaja, joka on tilannut suoritettavat testaukset tai on testausryhmän määritellyt organisaation nimeämä vastuuhenkilö, sekä koko järjestelmän pääylläpitäjän eli TIEKEn valtuuttama henkilö. Pääsy tietokantaan on rajoitettu käyttäjätunnuksilla ja salasanalla.

10. Tarkastus- ja kieto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakas- ja jäsenrekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen tiviittori@tieke.fi. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

Rekisteröidyillä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tiviittori@tieke.fi.

Sähköpostiviestinnässä TIEKE:lle henkilön on hyvä käyttää sähköpostiosoitetta, jonka hän olettaa olevan häntä koskevissa tiedoissa TIEKE:llä. TIEKE voi lisäksi tarvittaessa pyytää lisätietoja tai -selvitystä henkilöllisyyden varmentamiseksi.

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos rekisteröity katsoo, että hänen oikeuksiaan on tietosuoja-asetuksen valossa loukattu.

12. Tietojen poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada poistetuksi häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot. Pyyntö tietojen poistamiseksi tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen tiviittori@tieke.fi. Pyyntö tietojen poistamiseksi voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa.

Sähköpostiviestinnässä TIEKE:lle henkilön on hyvä käyttää sähköpostiosoitetta, jonka hän olettaa olevan häntä koskevissa tiedoissa TIEKE:llä. TIEKE voi lisäksi tarvittaessa pyytää lisätietoja tai -selvitystä henkilöllisyyden varmentamiseksi.

13. Hyväksytyt alihankkijat henkilötietojen käsittelylle

Hyväksytty TIEKE:n alihankkija henkilötietojen käsittelylle on Webropol Oy.

14. Rekisteri- ja tietosuojaselosteen päivittäminen

TIEKE kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä selostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Tämä seloste on päivitetty 25.5.2018.

Copyright © TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry • Työpajankatu 13 B • 00580 Helsinki • tiviittori@tieke.fi • puh. 09 4763 0300